مناقصه خرید 100 دستگاه مینیPC

شرکت پشتیبانی افزارهای رایانه ای سداد در نظر دارد تعداد 100 دستگاه All-in-one مورد نیاز خود را از طریق مناقصه عمومی دو مرحله ای خریداری نماید.

لذا از شرکت های معتبر فعال در زمینه تامین تجهیزات مذکور دعوت بعمل می آید حداکثر ظرف مدت 4روز از تاریخ درج آگهی 97/12/04 با در دست داشتن فیش واریزی به مبلغ 200.000 ریال به حساب 0219027638009 نزد بانک ملی شعبه آرمیتا بنام شرکت پشتیبانی افزارهای رایانه ای سداد و معرفی نامه به واحد بازرگانی شرکت واقع در خیابان بخارست، خیابان چهاردهم غربی، پلاک 19 طبقه پنجم جهت دریافت اسناد مناقصه مراجعه نمایند.

قابل توجه:

·         شرکت در قبول و یا رد پیشنهادات مختار است.

·         هزینه درج آگهی بر عهده برنده مناقصه می باشد.

·         مهلت دریافت اسناد مناقصه تا ساعت 14 تاریخ 97/12/07 می باشد.

·         مهلت ارسال پاکت های پیشنهادات تا ساعت 14 تاریخ 97/12/12 می باشد.

·         بازگشایی پاکت ها در تاریخ 97/12/13 در محل شرکت پارس انجام خواهد شد.

·         مبلغ تضمین شرکت در مناقصه All-in-one مبلغ 350.000.000 ریال  می باشد که می بایستی به حساب شماره 0219027638009 نزد بانک ملی شعبه آرمیتا بنام شرکت پشتیبانی افزارهای رایانه ای سداد واریز یا معادل مبلغ مذکور ضمانت نامه بانکی با اعتبار 4ماه (اصل رسید واریز یا ضمانتنامه به همراه سایر مدارک) در وجه شرکت ارائه شود.

·         هزینه خرید اسناد مبلغ 200.000 ریال می باشد.

ضمنا پاکت پیشنهادات و تضمین، تا ساعت 14 مورخ 97/12/07 به نشانی تهران، خیابان بخارست، خیابان چهاردهم غربی، پلاک 19 طبقه سوم واحد دبیرخانه شرکت تحویل داده شود.

دیدگاه
ما را از نظر خود آگاه نمایید: