پیام خود توسعه ای از پروفسور پیتر دراکر

همه آنچه که یک فرد باید یاد بگیرد، نه گفتن به فعالیت هایی است که کمکی به پیشرفت وی نمی کند.

از این پیام می توانیم در جهت برنامه ریزی  فعالیتهایمان در سال بهره مند شویم.


🎯همه آنچه که یک فرد باید یاد بگیرد، نه گفتن به فعالیت هایی است که کمکی به پیشرفت وی نمی کند.


📌برای فعالیت های خود یک جدول و برنامه زمانی تهیه کنید و فعالیت هایی را که کمکی به پیشرفتتان نمی کنند و به نوعی هدر دهنده وقت هستند را حذف کنید.

📌تمامی فعالیت های جدول کاری تان را با این جمله زیر سوال ببرید «اگر این فعالیت انجام نشود، چه اتفاقی خواهد افتد؟»


📌و بطور منظم و در مقاطع زمانی مشخص، جدول فعالیت خود را بطور اساسی مورد بازنگری قرار دهد.

دیدگاه
ما را از نظر خود آگاه نمایید: