بازدید جناب آقای مهندس علی بختیار نماینده محترم مردم گلپایگان و خوانسار در مجلس شورای اسلامی از غرفه های مجموعه شرکت های هلدینگ داده ورزی سداد

در اولین لحظات بازگشایی نمایشگاه الکامپ  در روز یکم مرداد، جناب آقای مهندس بختیار، نماینده محترم مردم گلپایگان و خوانسار از مجموعه شرکت های هلدینگ سداد بازدید به عمل آوردند.

اطلاعات بیشتر در خصوص این بازدید در اخبار بعدی خواهد آمد.

روابط عمومی شرکت پارس مقدم جناب آقای مهندس بختیار را به غرفه ی شرکت پارس گرامی خواهد داشت.

                                                                                                                                                                                            


                                                                                                                                                                                                                                                                                                        روابط عمومی

دیدگاه
ما را از نظر خود آگاه نمایید: