بازدید سومین گروه مسوولان محترم پشتیبانی استان ها از غرفه شرکت پارس در نمایشگاه الکامپ

سومین گروه از مسوولان محترم پشتیبانی استان ها از غرفه شرکت پارس بازدید کردند. براساس برنامه ریزی انجام شده روزانه ۱۰ نفر از مسوولان استان ها از غرفه ی شرکت بازدید خواهند داشت که این گروه آخرین گروه از مسوولان استان ها هستند و در روز پایانی فرصت بازدید از  نمایشگاه الکامپ را پیدا نمودند.

دیدگاه
ما را از نظر خود آگاه نمایید: