بازدید جناب آقای مهندس صادقی رییس هیات مدیره شرکت اندیشه نگار پارس به همراه جناب آقای دکتر عارفیان عضو هیات مدیره صنایع پرسو الکترونیک و جناب آقای دکتر کاظمی مدیر عامل هلدینگ شمص از غرفه شرکت پارس

جناب آقای مهندس صادقی رییس هیات مدیره شرکت اندیشه نگار پارس به همراه جناب آقای دکتر عارفیان عضو هیات مدیره صنایع پرسو الکترونیک و جناب آقای دکتر کاظمی مدیر عامل هلدینگ شمص از غرفه شرکت پارس بازدید نمودند.

روابط عمومی شرکت پارس مقدم همه ی عزیزان را به غرفه شرکت پارس گرامی می دارد.

دیدگاه
ما را از نظر خود آگاه نمایید: