سال نو مبارک

سال نو مبارک

ای خدای مستتر در قلب ما          منقلب گر در بصر، در قلب ها

چرخ گردون زمان را در مهار         در ید تقدیر تو لیل و نهار

ای تو گرداننده ی حال جهان        از خزائن در تنعم مردمان

از در لطف و کرم رحمت نما           حال ما را بهترین حالت نما

دیدگاه
ما را از نظر خود آگاه نمایید: