پاسخ تبریک انتصاب جناب آقای سید رسول میرخلفی به سمت ریاست اداره امورشعب استان ایلام

.

       جناب آقای سید رسول میرخلفی ، رییس محترم اداره امورشعب استان ایلام باارسال یک لوح مراتب سپاس خود را به جناب آقای طاهری مدیرعامل محترم شرکت پارس ، به واسطه ی تبریک انتصاب ایشان ، اعلام داشتند . دربخشی ازاین متن آمده است :

       ازاینکه بامناعت طبع بی بدیل وعزت نفسی بی نظیر، مراتب لطف و محبت وافرخویش راباارسال پیام تبریک به این حقیرارزانی داشتید ، به رسم ادب وارادت ، بی نهایت سپاسگزارم .  

دیدگاه
ما را از نظر خود آگاه نمایید: