حوزه‌ی جغرافیایی فعالیت

شرکت پارس دارای 6 مرکز فعالیت در استان تهران و 30 مرکز در استانها و 116 حوزه در شهرستانهای کشور می‌باشد.