نرم افزارهای تخصصی و بانک های اطلاعاتی

پشتیبانی، تست، پیاده سازی ‌و به‌ روزرسانی نسخه‌‌های جدید نرم افزاری سیستم‌های مالی و تخصصی بانک  در کلیه شعب سراسر کشور
 خدمات منظم و سریع شرکت پارس؛ تفاوت ما با دیگران در دقت ماست.

 پشتیبانی، تست، پیاده سازی ‌و به‌ روزرسانی نسخه‌‌های جدید نرم افزاری سیستم‌های مالی و تخصصی بانک از قبیل صندوق، حسابداری، تسهیلات، اوراق‌مشارکت‌، بروات، رمز بین بانکی، ... در کلیه شعب سراسر کشور، تهیه نسخه پشتیبان (Back up) و رفع کلیه اشکالات بانکهای اطلاعاتی، نصب،‌  راه‌اندازی و پشتیبانی از انواع سرور‌های موجود در بانک در طول سال صورت می‌پذیرد.