نتیجه جستجو برای: آقای مهندس خاتونی/

تقدیر و تشکر جناب آقای مهندس خاتونی عضو محترم هیات مدیره‌ی بانک ملی ایران از مدیرعامل محترم شرکت پارس-جناب آقای مهندس طاهری-

جناب آقای مهندس خاتونی، عضو محترم هیات مدیره بانک ملی ایران با ارایه تقدیرنامه‌ای از خدمات مدیرعامل محترم شرکت پارس- جناب آقای مهندس طاهری- و مجموعه‌ی همکاران شرکت تقدیر نمودند.

ادامه ...