نتیجه جستجو برای: مجمع/

برگزاری مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت پشتیبانی افزارهای رایانه¬ای سداد (پارس)

مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت برای سال مالی منتهی به 29 اسفند ماه 1394 در ساعت 10 صبح روز شنبه مورخ 12 تیر ماه 1395 با حضور کلیه سهامداران و نمایندگان سازمان حسابرسی در دفتر مرکزی شرکت تشکیل گردید

ادامه ...

برگزاری جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت پارس

مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت پشتیبانی افزارهای رایانه¬ای سداد (پارس) در تاریخ 25/4/1396 با حضور مدیران عامل شرکت هلدینگ داده ورزی سداد و شرکت پارس جناب آقایان دکتر فرامرز خالقی و مهندس سید ناصر طاهری و نیز اعضای محترم هیأت مدیره، نمایندگان محترم سهامداران، معاونین اداری مالی، طرح و برنامه و بازرگانی این شرکت با حضور مدیر محترم سازمان حسابرسی برگزار گردید.

ادامه ...

برگزاری جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت پارس

مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت پشتیبانی افزارهای رایانه¬ای سداد (پارس) در تاریخ 25/4/1396 با حضور مدیران عامل شرکت هلدینگ داده ورزی سداد و شرکت پارس جناب آقایان دکتر فرامرز خالقی و مهندس سید ناصر طاهری و نیز اعضای محترم هیأت مدیره، نمایندگان محترم سهامداران، معاونین اداری مالی، طرح و برنامه و بازرگانی این شرکت با حضور مدیر محترم سازمان حسابرسی برگزار گردید.

ادامه ...