امداد مشتریان

ارائه کلیه خدمات امداد  به مشتریان بانک ملی ایران و سایر بانکهای طرف قرارداد

 امداد شعب

ارائه کلیه خدمات امداد  به شعب بانک ملی ایران و سایر بانکهای طرف قرارداد

 پشتیبانی خودپرداز

ارائه کلیه خدمات پشتیبانی خودپرداز به بانک ملی ایران

 پشتیبانی سخت افزار

ارائه کلیه خدمات پشتیبانی سخت افزاری به بانک ملی ایران و سایر بانکهای طرف قرارداد

پارس پیشرو در ارائه راهکارهای ساخت یافته پشتیبانی

خدمات و پروژه‌ها

شرکت پارس پشتیبانی کننده تجهیزات رایانه‌ای و نرم افزارهای بانک ملی ایران در سراسر کشور می‌باشد و خدمات و پروژه‌ متنوعی را در این خصوص ارائه میدهد.