همراهی مدیرعامل شرکت پارس پا به پای همکاران پشتیبانی به منظور بسته شدن حسابها در پایان سال ۹۷

همراهی مدیرعامل شرکت پارس پا به پای همکاران پشتیبانی به منظور بسته شدن حسابها در پایان سال ۹۷

فعالیت شبانه روزی در آخرین روز سال ۹۷ به منظور بستن حساب ها و بررسی فعالیت های انجام شده در حوزه شبکه و امنیت بانک ملی توسط مدیرعامل محترم شرکت پارس سداد ۲۸ و ۲۹ اسفندماه در حال انجام می باشد. تمامی همکاران شرکت پارس سداد در سراسر کشور در آخرین روز سال مشغول به جمع بندی حسابها و فعالیت سال ۹۷ می باشند.

همچنین در این دو روز دکتر تکبیری مدیرعامل سرکت پارس سداد پا به پای همکاران مشغول به بازدید و بررسی روند فعالیت ها می باشد.

دیدگاه
ما را از نظر خود آگاه نمایید: